Osoby obsługujące terminale kasowe w sklepach, na terenie których znajduje się kolektura gier liczbowych, nie są zobowiązane do uzyskania świadectwa zawodowego związanego z prowadzeniem gier losowych. To efekt nowelizacji wprowadzonej rozporządzeniem ministra finansów z 27 lipca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. nr 124, poz. 1027) w części regulującej kwalifikacje zawodowe związane z grami losowymi. Zmiana ta weszła w życie 21 sierpnia 2009 r.

Zgodnie z nowymi przepisami z obowiązku posiadania świadectwa zwolnione są też osoby sprzedające dowody udziału w grach liczbowych o wystandaryzowanych parametrach, tj. dowody udziału w grach liczbowych wyłącznie z wykorzystaniem specjalnych kart metodą chybił-trafił lub z zapisanymi przez gracza własnymi ustawieniami gry. W dalszym ciągu z posiadania świadectwa zwolnione są osoby dystrybuujące losy loterii pieniężnych i fantowych, dowody udziału w grze telebingo, bingo pieniężne i fantowe oraz dowody udziału w loterii promocyjnej, a także sprzedający żetony lub kredytujący stawki w automacie lub w terminalu wideoloterii.

To nie koniec nowości podatkowych. 22 sierpnia weszły też w życie przepisy zwalniające od PIT wartość otrzymanych przez pracownika świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zł. Zaznaczyć trzeba, że rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Te regulacje wprowadza ustawa z 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 125, poz. 1037).