Podatnicy VAT są zobowiązani wystawić fakturę stwierdzającą dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Korekta faktury

W praktyce mogą zdarzyć się przypadki pomyłek w wystawionych fakturach. Wtedy podatnicy muszą dokonać stosownych korekt. Podstawową formą korygowania faktury jest wystawienie korekty, a w niektórych przypadkach noty korygującej. Zatem generalna zasada dotycząca korygowania danych zawartych w fakturze polega na wystawieniu faktury korygującej.

W cytowanym rozporządzeniu ustawodawca wskazał sytuacje, w których podatnik zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą. Kiedy pierwotną fakturę należy skorygować? Jeżeli po wystawieniu faktury VAT wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub gdy okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy. Zatem faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Faktury korygujące wystawiane są w sytuacji, kiedy pierwotna faktura została wprowadzona do obrotu prawnego, tj. została odebrana przez nabywcę danego towaru lub usługi. Nie ma możliwości dokonywania korekty faktury, w sytuacji gdy faktura pierwotna została wystawiona ale nie weszła do obrotu prawnego, bowiem nie wywołuje ona wówczas żadnych skutków prawnych.

Anulowanie dokumentu

W ustawie o VAT i rozporządzeniach wykonawczych nie przewidziano innej niż korekta formy zmiany błędnych danych zawartych na fakturze VAT. Żaden z przepisów ustawy ani rozporządzenia nie zawiera regulacji odnoszących się do możliwości anulowania wystawionej przez podatnika faktury VAT. Jednak w praktyce istnieją przypadki, gdy wystawiona faktura nie została wprowadzona do obrotu, a zatem uznaje się, że nie ma konieczności poprawiania błędów poprzez wystawienie faktury korygującej. Wówczas dopuszczalne jest anulowanie faktury. Wprawdzie możliwość anulowania faktur VAT (jako sposób skorygowania zaistniałego błędu) nie została wyraźnie przez ustawodawcę przewidziana, jednak w praktyce należy uznać za dopuszczalne jej stosowanie jako praktycznej i realnej drogi do wycofania się podatnika z faktu błędnego ich wystawienia.