Faktura korygująca VAT wystawiana jest w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu, stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT. Korekty dokonuje się także, gdy po wystawieniu faktury udzielono nabywcy rabatów (bonifikat, uznanych reklamacji i skont) lub gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury.

Co powinna zawierać faktura

Faktura korygująca powinna zawierać co najmniej: numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca, czyli: imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy; dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako faktura VAT; wyraz KOREKTA lub FAKTURA KORYGUJĄCA; a ponadto:

● w przypadku rabatów dodatkowo: nazwę towaru lub usługi objętych rabatem; kwotę i rodzaj udzielonego rabatu; kwotę zmniejszenia podatku należnego;

● jeżeli faktura korygująca dotyczy podwyższenia ceny, nazwę towaru lub usługi objętych podwyżką ceny, kwotę podwyższenia ceny bez podatku, kwotę podwyższenia podatku należnego;

● w przypadku pomyłek w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej.

Z kolei noty korygującej nie można wystawić, gdy pomyłka obejmuje:

● jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;

● cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

● wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

● stawki podatku;

● sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;

● kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

● wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;

● kwotę należności ogółem wraz z podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Co powinna zawierać nota

Nota korygująca jest przesyłana wystawcy faktury/faktury korygującej wraz z kopią i powinna zawierać co najmniej: numer kolejny i datę jej wystawienia; imiona i nazwiska albo nazwy bądź nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury/faktury korygującej oraz ich adresy i NIP; dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca, obejmujące: imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; NIP sprzedawcy i nabywcy; dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT; wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Jeżeli wystawca faktury/ faktury korygującej akceptuje treść noty, potwierdza ją podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury lub faktury korygującej. Noty korygujące powinny zawierać wyrazy NOTA KORYGUJĄCA.