We wrześniu pierwsze samorządy podpiszą umowy z Ministerstwem Zdrowia, dzięki czemu możliwa będzie spłata części zobowiązań szpitali przekształconych w spółki. Watro pamiętać, że wraz z takim przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zmienią się niektóre kwestie związane z prowadzeniem ksiąg.

Krystyna Adamus, biegły rewident z Auxilium, zwraca uwagę, że w przypadku szpitali publicznych to rozporządzenie ministra zdrowia określa szczególne zasady rachunku kosztów. Natomiast w spółkach prawa handlowego każda jednostka sama określa, według jakiego sposobu będzie rozliczać koszty. Zasady te muszą być zapisane w polityce rachunkowości.

Ekspert tłumaczy również, że w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej występują dwa rodzaje kapitałów, tj. fundusz założycielski oraz fundusz zakładu. Fundusz założycielski ma inny charakter niż kapitał podstawowy w spółkach kapitałowych. Fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwiększają, przekazane z budżetu państwa, dotacje na remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na cele rozwojowe zakładu oraz dary mające charakter aktywów trwałych lub przeznaczone na cele rozwojowe.

– W spółkach kapitałowych zwiększenie kapitału podstawowego może nastąpić jedynie poprzez jego podwyższenie – podkreśla nasza rozmówczyni.

Odmiennym zasadom podlega również podział wyniku finansowego za rok obrotowy. W spółkach o podziale zysku lub pokryciu straty decyduje organ założycielski, tj. jednostka samorządu terytorialnego (zgromadzenie wspólników lub akcjonariuszy). W samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej decyzja ta pozostaje w gestii organu zarządzającego (kierownika jednostki) po uzyskaniu opinii rady społecznej.