Podstawową przesłanką kwalifikacji wydatków w koszty uzyskania przychodów przyjętą w ustawach o podatkach dochodowych jest zasada, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Wyłączenia z kosztów

W odniesieniu do przekształceń spółek kapitałowych i w konsekwencji tego określania dochodów wspólników z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z kosztów uzyskania przychodów wyłączone są pewne wydatki. Są to przede wszystkim wydatki poniesione przez udziałowca (akcjonariusza) spółek łączonych lub dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych spółkach w przypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych. Istotne jest jednak to, że wydatki te stanowić będą koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej.

Wysokość tych kosztów zależy przede wszystkim od sposobu objęcia udziałów (akcji), tj. w wyniku objęcia za gotówkę czy też w drodze aportu.

Rodzaj wkładu

W sytuacji kiedy udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, to koszty uzyskania przychodu ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów (akcji), wkładów z dnia ich objęcia.

Jeżeli natomiast udziały (akcje), wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, koszt uzyskania przychodu ustala się w wysokości wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.