Przy organizacji imprez integracyjnych dla pracowników dla pracodawcy najważniejsza jest możliwość zaliczenia wydatków poniesionych na ten cel do kosztów podatkowych.

Związek z przychodami

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustawie o PIT lub ustawie o CIT, jako niestanowiące takich kosztów.

Oznacza to, że dla uznania określonych wydatków za koszty uzyskania przychodów istotne jest, by poniesione wydatki miały lub mogły mieć wpływ na osiągane przez podatnika przychody (bądź też zachowywały lub zabezpieczały źródło przychodów), pod warunkiem że nie zostały wyłączone z kosztów.

Niewątpliwie wydatki związane z organizacją imprezy okolicznościowej, której celem jest integracja pracowników i współpracowników zarówno między sobą, jak i z firmą, ponoszone są w celu uzyskania przychodów (zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów). Zespół, który jest zintegrowany wewnętrznie, między sobą, jest zespołem pracującym efektywnie i sprawnie, co w konsekwencji przekłada się na uzyskiwanie przychodów przez spółkę. Podobnie, na uzyskiwanie przychodów wpływ ma fakt, że pracownicy i współpracownicy przedsiębiorstwa czują się z nim związani – a ten efekt firma także uzyskuje poprzez zapewnienie zespołowi atrakcji w trakcie imprezy integracyjnej, a więc poniesienie wydatków na jej organizację.