Czy użyczenie rodzi obowiązki w PIT

Syn chce użyczyć ojcu mieszkanie pod działalność gospodarczą. Czy w przypadku użyczenia przez syna dla ojca na prowadzoną działalność gospodarczą powstanie nieodpłatny przychód dla syna?

Nie

Przez umowę użyczenia rozumie się umowę, na podstawie której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Umowa użyczenia może być zawarta w dowolnej formie. Może to być forma m.in. pisemna, ustna, akt notarialny. Tylko wtedy gdy wartość rzeczy użyczonej jest większa niż 2 tys. zł, wówczas umowa powinna być stwierdzona pismem dla celów dowodowych. Niezastosowanie się jednak do tego przepisu nie powoduje nieważności umowy użyczenia.

W przypadku zawarcia umowy użyczenia na bezpłatne użytkowanie lokalu mieszkalnego ojcu na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej nie powstanie u użyczającego syna przychód do opodatkowania.

Podstawa prawna

● Art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w w e-wydaniu Gazety Prawnej: Czy trzeba płacić podatek od nieodpłatnego używania nieruchomości i rzeczy.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy używanie auta podlega PIT
- Czy spółka zapłaci CIT od lokalu
- Czy ekspozycję trzeba objąć VAT
- Czy służebność zawsze jest opodatkowana