ROBERT PASTERNAK

partner i radca prawny w Deloitte Legal, Pasternak i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza

Podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą na wyodrębniony rachunek utworzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu opłatę w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi. W świetle tych regulacji pojawiają się kontrowersje co do zaliczenia do kręgu podmiotów będących podatnikami opłaty, np. czy jest nim agencja reklamowa zamawiająca reklamę w telewizji lub miejsce pod reklamę czy też są jedynie podmioty dokonujące rzeczywistych działań, których celem jest publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych. Biorąc pod uwagę charakter i cel ustawy o wychowaniu w trzeźwości, właściwe jest podejście, że podmiotami zobowiązanymi do uiszczania opłaty są tylko te podmioty, które rzeczywiście podejmują działania będące reklamą napojów alkoholowych. Zgodnie z takim podejściem, w sytuacji gdy fakturę z tytułu emisji reklamy na agencję reklamową wystawiła stacja telewizyjna, opłata z tego tytułu powinna być uiszczona tylko raz, tj. przez stację telewizyjną, czyli podmiot faktycznie świadczący daną usługę.

Wydaje się, że praktyka organów idzie w tym samym kierunku. Przykładowo w decyzji z 24 maja 2006 r. (nr PP2/4407-005-9/06) dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie stwierdził, że podmiotem świadczącym usługę będącą reklamą napojów alkoholowych jest taki podmiot, który publicznie rozpowszechnia znaki towarowe napojów alkoholowych itp. Ustawodawca nie definiuje pojęcia rozpowszechniać. Należy zatem przyjąć potoczne rozumienie tego słowa. Potocznie rozpowszechniać to czynić powszechnym, ogólnie znanym, wiadomym, rozgłaszać. Przepisy ustawy nie definiują również pojęcia publiczny, należy zatem rozumieć je jako dotyczący ogółu ludzi, służący ogółowi, przeznaczony, dostępny dla wszystkich. Tym samym uprawnione jest stanowisko, że reklamą będzie tylko takie działanie, które spowoduje rozgłoszenie ogółowi ludzi komunikatu o znakach towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe. Wykładnia gramatyczna nie pozostawia wątpliwości, że podmiotem zobowiązanym będzie podmiot, który bezpośrednio rozpowszechnia reklamę publicznie.