INTERPRETACJA

Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, czy od przychodu ze sprzedaży gruntu rolnego trzeba płacić podatek dochodowy od osób fizycznych. W rozpatrywanej sprawie podatnik odziedziczył w 1988 roku gospodarstwo rolne po rodzicach. Teraz planuje je sprzedać, wskazując jednocześnie, że działka nie utraciła charakteru rolnego, co jest istotne dla rozliczeń podatkowych.

Według warszawskiej izby skarbowej, zgodnie z ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie to nie dotyczy jednak przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny.

Zastosowanie zwolnienia uzależnione zostało więc od wystąpienia łącznie dwóch przesłanek: przychód musi być uzyskany z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, grunty w związku z tą sprzedażą muszą zachować charakter rolny lub leśny.

O fakcie, czy dane grunty utraciły w wyniku ich sprzedaży charakter rolny lub leśny, decyduje cel ich nabycia, faktyczny zamiar nabywcy co do przeznaczenia nieruchomości bądź inne okoliczności związane z daną transakcją. Utrata charakteru rolnego lub leśnego następuje więc przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania. Nie przesądza zatem o tym wyłącznie oświadczenie kupującego czy treść planu zagospodarowania przestrzennego gminy wprowadzona uchwałą rady gminy, bowiem organy podatkowe rozstrzygające prawo podatnika do zwolnienia od podatku przychodu ze sprzedaży biorą pod uwagę wszystkie okoliczności związane z daną transakcją.

W omawianym przypadku podatnik sprzedaje grunt rolny. Zatem transakcja ta jest zwolniona od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lipca 2009 r. (nr IPPB1/415-451/09-4/MT).