TOMASZ MICHALIK

doradca podatkowy, partner w MDDP

Jest to konstrukcja zdecydowanie atrakcyjna dla podatników. Stwarza im wybór pomiędzy pewnością uzyskania zwrotu w ustawowym terminie (bez względu na to, czy organ podatkowy zdecyduje o przeprowadzeniu postępowania weryfikującego zasadność zwrotu) a możliwością uzyskania zwrotu po upływie terminu (w razie przeprowadzenia postępowania weryfikacyjnego), za to w kwocie powiększonej o tzw. opłatę prolongacyjną.

Na podstawie art. 87 ust. 2a ustawy o VAT w przypadku, gdy 60-dniowy termin zwrotu podatku został wydłużony w związku z wszczęciem postępowania weryfikacyjnego, podatnik może złożyć dodatkowy wniosek o zwrot nadwyżki w terminie 60 dni, przy czym w takim przypadku ma on obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego w kwocie równej wartości żądanego zwrotu. Jeżeli taki wniosek jest złożony w terminie, a zabezpieczenie majątkowe spełnia warunki określone w przepisach, wówczas organ podatkowy ma bezwzględny obowiązek przyjąć zabezpieczenie i zwrócić kwotę żądaną przez podatnika w deklaracji. Konstrukcja użyta przez ustawodawcę pozwala podatnikowi na złożenie wniosku wraz z zabezpieczeniem zarówno przed, jak i po wszczęciu postępowania weryfikacyjnego. Przy czym, jeżeli podatnik złożył wniosek na 13 dni przed upływem terminu 60-dniowego lub później, wówczas urząd skarbowy dokonuje zwrotu w terminie 14 dni od dnia złożenia zabezpieczenia. W praktyce oznacza to, że podatnik może otrzymać zwrot już po upływie terminu 60-dniowego.

Jednak szczególnie istotne jest to, że formuła ta gwarantuje podatnikowi – któremu zależy przede wszystkim na zapewnieniu płynności finansowej – otrzymanie kwoty zwrotu w przewidywalnym okresie. Tym samym podatnik może planować swoje przepływy finansowe, uwzględniając konkretne terminy zwrotu różnicy podatku, co w obecnych czasach ma niezwykle istotne znaczenie. Oczywiście, musi przy tym wziąć pod uwagę także koszt zabezpieczenia majątkowego.

Rzecz jasna, złożenie wniosku wraz z zabezpieczeniem oznaczać będzie możliwość otrzymania żądanej kwoty w ustawowym terminie, natomiast konsekwencją wybrania przez podatnika tej możliwości jest także rezygnacja z opłaty prolongacyjnej.