Uproszczenia w rachunkowości dla jednostek pozarządowych, w tym stowarzyszeń, będą analizowane przy nowelizacji ustawy o rachunkowości.
INTERPELACJA
Każda organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Zdaniem posłów obowią- zek ten jest dużym ciężarem dla małych organizacji, których jedynym źródłem przychodów są składki członkowskie. Zdarza się, że koszt wynajęcia biura rachunkowe- go przewyższa kwotę, jaką stowarzyszenie otrzymuje w ciągu roku ze składek, dlatego część małych stowarzyszeń nie prowadzi księgowości, omijając przepisy. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 9932) wypowiedziało się w sprawie umoż- liwienia stowarzyszeniom prowadzenia uproszczonej księgowości, na zasadach podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Ministerstwo Finansów poinformowało, że sprawa uproszczeń w rachunkowości dla jednostek pozarządowych, w tym stowarzyszeń, będzie podlegała analizie przy okazji nowelizacji ustawy o rachunkowości. Obecnie nie jest możliwe przesądze-nie kierunku ewentualnych zmian w tym zakresie. Resort wskazał, że potrzeba wprowadzenia uproszczonej księgowości organizacji pozarządowych została poruszona na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji i Rada będzie prowadzić prace w tym zakresie.
Obecnie organizacje pozarządowe, np. stowarzyszenia, jako jednostki posiadające osobowość prawną, są zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Natomiast z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności mogą stosować uproszczenia określone w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137, poz. 1539 z późn. zm.).