Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlegają opłacie skarbowej.

Podatniczka posiada pełnomocnictwo inwestora w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę. Przedstawiła je przy składaniu wniosku o uzgodnienie w wydziale geodezji i kartografii urzędu i uiściła opłatę skarbową. Z uwagi na zmiany lokalizacyjne zmuszona była wystąpić o ponowne uzgodnienie, co wiązało się z koniecznością uiszczenia kolejnej opłaty od pełnomocnictwa.

Jak wskazuje Zygmunt Tabisz, doradca podatkowy, partner w Kancelarii Doradców Podatkowych Tabisz, Ferensztajn, Węgrzyn, Jarosz, Kędzior, Płanet,a wynika to z wprowadzonych od 1 stycznia 2007 r. nowych przepisów o opłacie skarbowej, gdzie w odmienny sposób, niż miało to miejsce na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy, uregulowano kwestie pobierania opłaty skarbowej od pełnomocnictw. Trzeba przypomnieć, że od 2007 roku została podniesiona opłata skarbowa od pełnomocnictwa z 15 zł na 17 zł z jednoczesną zmianą obowiązku jej uiszczenia.

– Obecnie obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z chwilą złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, natomiast poprzednio obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej wynikał ze sporządzenia tego dokumentu – mówi Zygmunt Tabisz. Tym samym, w ocenie eksperta, podniesienie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa z 15 zł na 17 zł z jednoczesną zmianą zasad jej uiszczenia w istocie jest ukrytą kilkakrotną jej podwyżką.

Zygmunt Tabisz wyjaśnia, że żądanie przez organ administracji państwowej składania pełnomocnictwa do każdego postępowania, jeżeli jego prowadzenie wymaga odrębności akt sprawy, wynika z art. 33 par. 3 kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Potwierdził to NSA w wyroku z 11 kwietnia 2008 r. (sygn. akt II FSK 128/08). W związku z udzielaniem i składaniem pełnomocnictw sąd sformułował tezę, że pełnomocnik, chcąc występować w postępowaniu, jest zobligowany do przedłożenia do akt konkretnej sprawy dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w cudzym imieniu i wyznaczającego jego zakres.

Ordynacja podatkowa nie definiuje pojęcia pełnomocnictwa, w tym więc zakresie odnieść należy się do zasad prawa cywilnego, na gruncie którego pełnomocnictwo jest określane jako jednostronna czynność prawna o charakterze upoważniającym. Posłużenie się przez organ pełnomocnictwem złożonym na potrzeby innego postępowania, choćby swym zakresem obejmowało ono przedmiot postępowania, do którego akt nie zostało załączone, naraża organ na zarzut pozbawienia strony czynnego udziału w postępowaniu.

17 zł wynosi opłata skarbowa od pełnomocnictwa