INTERPRETACJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, czy podatnik może ubiegać się o zwrot części VAT od wydatków budowlanych, które poniósł przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Według warszawskiej izby skarbowej zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.) osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z: budową budynku mieszkalnego; nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny; remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w okresie od 1 maja 2004 r., które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane 7-proc. VAT, a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane 22-proc. stawką. Dotyczy też jedynie wydatków udokumentowanych fakturami VAT. Ustawodawca nie uzależnia prawa do zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym od tego, czy zakup materiałów budowlanych nastąpił przed, czy po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Wymagane jest jedynie, by wydatki poniesione i udokumentowane były fakturami, wystawionymi od 1 maja 2004 r. W przypadku pozwolenia na budowę (przy inwestycji, dla której wymagane jest takie pozwolenie) należy uznać, że wystarczające jest, aby pozwoleniem na budowę inwestor dysponował w momencie składania wniosku o zwrot VAT. Możliwe jest zatem, że podatnik poniesie wydatki wcześniej, jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. W konsekwencji warunkiem dokonania zwrotu VAT na wniosek osoby fizycznej z tytułu prowadzenia inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę jest posiadanie stosownej decyzji w sprawie pozwolenia na budowę oraz faktur wystawionych na nazwisko podatnika (inwestora) dokumentujących poniesienie wydatków na zakup materiałów budowlanych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 lipca 2009 r. (nr IPPB2/415-288/09-4/AK)