Sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Nakazuje ona wyłączenie sędziego z orzekania w sprawie po wznowieniu postępowania administracyjnego, jeżeli orzekał on wcześniej w sprawie skargi na decyzję w tej samej sprawie. Ustawa stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 6/07), który uznał za niezgodną z konstytucją sytuację, w której sędzia orzekający w przedmiocie decyzji administracyjnej orzeka następnie w sprawie skargi na decyzję wydaną po wznowieniu postępowania administracyjnego.

W uzasadnieniu do tego wyroku Trybunał Konstytucyjny wskazywał, że zagrożenie bezstronności sędziego, prowadzące do naruszenia art. 45 ust. 1 konstytucji, polega na tym, że orzekając w dwóch formalnie odrębnych postępowaniach (postępowanie zwyczajne i nadzwyczajne), przedmiotem kontroli w tych sprawach są te same okoliczności i dowody. Nierzadko również ma miejsce konieczność ustosunkowania się do tych samych zarzutów. Przyjęcie zmiany spowoduje, że sędzia nie będzie mógł orzekać w postępowaniu toczącym się po wydaniu prawomocnego orzeczenia w sprawie decyzji, jeżeli wcześniej orzekał w sprawie skargi na tę decyzję.

Ustawa teraz trafi do Senatu. W życie wejdzie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.