Po zatwierdzeniu jest 15 dni na ogłoszenie sprawozdania w Monitorze Polskim B. Ponieważ termin ten przypada w sobotę, spółki mają w tym roku czas do 17 września. Warto pamiętać, że zgodnie z art. 79 ust. 4 ustawy o rachunkowości, niedopełnienie tego obowiązku podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

W przypadku spółek publicznych, sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSR/MSSF, odpowiedzialność jest jeszcze większa. Jak przypomina Małgorzata Gula, prezes Instytutu Rachunkowości i Podatków, w spółkach giełdowych za należyte wykonanie obowiązków sprawozdawczych odpowiedzialność ponosi emitent. W sytuacji niedopełnienia wymogów Komisja Nadzoru Finansowego może:

  •  wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, albo
  •  nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1 mln zł, albo

zastosować obie sankcje łącznie.

Ekspert wyjaśnia, że przed wydaniem takiej decyzji KNF zasięga opinii spółki prowadzącej rynek regulowany. W przypadku wydania takiej decyzji Komisja może dodatkowo wezwać emitenta do niezwłocznego opublikowania wymaganych informacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich lub przekazania ich do publicznej wiadomości w inny sposób.

- Za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych Komisja może też nakładać kary pieniężne na członków zarządu spółki publicznej do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia brutto. Nie wyklucza to możliwości dochodzenia odszkodowania na drodze postępowania cywilnego - twierdzi rozmówczyni.

Małgorzata Gula uspokaja, że w praktyce KNF niezbyt często nakłada na emitentów kary pieniężne za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych. W roku bieżącym odnotowano pojedyncze przypadki nałożenia kary na emitenta za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdaw- czości Finansowej (30 tys. zł). Kary na członków zarządów spółek publicznych są jeszcze rzadsze i raczej dotyczą zaniedbań na polu obowiązków informacyjnych generalnie niż sprawozdawczości finansowej.

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl