Ministerstwo Finansów wydało zarządzenie wprowadzające Instrukcję w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli oraz postępowania wyjaśniającego w urzędzie obsługującym ministra finansów i jednostkach mu podległych lub przez niego nadzorowanych. Do takich jednostek należą m.in. izby i urzędy skarbowe oraz celne, a także urzędy kontroli skarbowej.

Nowa instrukcja reguluje zasady przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, stosowanego m.in. w razie potrzeby zbadania spraw wynikających ze skarg i wniosków lub listów obywateli. Z postępowania sporządzana będzie informacja dla dyrektora generalnego MF zawierająca ocenę zasadności przeprowadzenia kontroli właściwej bądź odstąpienia od niej. Szczegółowo określono także m.in. przesłanki wyłączenia kontrolera oraz obowiązki i prawa kierownika jednostki kontrolowanej. Określono zasadę, że protokół z kontroli powinien być podpisany przez kierownika jednostki kontrolowanej.

Wprowadzenie nowej instrukcji ma usprawnić proces kontroli oraz zapewnić jednostkom kontrolowanym możliwość wyjaśnienia nieprawidłowości i uchybień opisanych w protokole z kontroli. Zastąpi ona dotychczasową instrukcję z 21 listopada 2008 r.