■  W 2008 roku audytorzy wewnętrzni przeprowadzą wartościowane stanowisk. Dotyczy to jednostek administracji rządowej, w których zatrudnionych jest co najmniej 100 pracowników służby cywilnej. Jak powinna zachować się jednostka, w której zmniejszy się lub zwiększy liczba pracowników?

- Audytorzy wewnętrzni, których jednostki zostały powiadomione o konieczności zaplanowania przeprowadzenia zadania audytowego w zakresie wartościowania stanowisk, powinny były przyjąć stan zatrudnienia na dzień 31 października 2007 r. i według tego określić, czy mają obowiązek zaplanowania tego zadania. Gdyby zaistniała sytuacja, że w 2008 roku obsada etatowa urzędu będzie wynosić mniej niż 100 członków korpusu służby cywilnej, to należy zrealizować to zadanie, gdyż decydującym dla zaplanowania tego zadania była obsada w momencie konstruowania planu. Analogicznie należy interpretować sytuację, w której w jednostce zostanie w 2008 roku przekroczona liczba 100 członków korpusu. W takiej sytuacji jednostki tej nie będzie dotyczył obowiązek przeprowadzenia tego zadania, gdyż obsada kadrowa 31 października nie przekraczała 100 członków korpusu.

■  Może się zdarzyć, że jednostka nadrzędna lub nadzorująca nie zatrudnia 100 osób - członków korpusu służby cywilnej, a jednostki podległe lub nadzorowane przekraczają tę liczbę. Które z nich należy objęć audytem?

- W takiej sytuacji audyt zlecony należy przeprowadzić w co najmniej dwóch jednostkach podległych lub nadzorowanych. Nie ma takiej konieczności w stosunku do jednostki nadrzędnej lub nadzorującej. Natomiast w odwrotnym przypadku, gdy tylko w jednostce nadrzędnej lub nadzorującej zatrudnionych jest minimum 100 pracowników korpusu służby cywilnej, a w jednostkach podległych lub nadzorowanych nie, wówczas audyt obejmie tylko jednostkę nadrzędną lub nadzorującą.

■  Niekiedy ze względów nadzwyczajnych (np. braku kandydatów) nie ma audytora wewnętrznego w jednostce, mimo że jednostka jest objęta obowiązkiem prowadzenia audytu. Czy w takich przypadkach należy przeprowadzić audyt zlecony?

- Jeśli w odpowiednim czasie przed wymaganym terminem rozpoczęcia zadania (1 marca 2008 r.) nie zostanie zatrudniony w tej jednostce audytor wewnętrzny, to przeprowadzenie tego zadania z przyczyn oczywistych nie będzie możliwe. Dlatego w takich urzędach audyt zlecony nie będzie przeprowadzony.

Rozmawiała Agnieszka Pokojska