ORZECZENIE

Organ odwoławczy ma prawo uchylić w całości decyzję organu pierwszej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia, jeśli rozstrzygnięcie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

W sprawie, którą rozpatrywał sąd, skarżąca spółka kwestionowała to prawo podnosząc, że w ten sposób dyrektor izby skarbowej przedłuża postępowanie. Urząd skarbowy odmówił spółce zwrotu VAT, ponieważ twierdził, że spółka wykazała w maju faktury dokumentujące zakup takich samych towarów, o takich samych wartościach, jak faktury z lutego. Spółka wyjaśniała, że towar w lutym został zwrócony dostawcy w celu usunięcia wad. Złożyła korekty faktur z lutego a następnie towary, które nie posiadały już wad, wykazała na fakturach w maju. Organy twierdziły, że spółka dokonała zakupu tych samych towarów.

WSA w Warszawie oddalił skargę. Sąd powołał się na art. 233 ust. 2 Ordynacji podatkowej i stwierdził, że dyrektor izby skarbowej właściwie przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Materiał dowodowy w sprawie nie zawierał bowiem żadnych dowodów potwierdzających usunięcie wad technicznych towarów. Powinien to zbadać urząd skarbowy.

Sygn. akt III SA/Wa 1211/07 (niepublikowany)

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz. zalewski@infor. pl