ORZECZENIE

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie Elisa, dotyczącej odmowy zwolnienia z francuskiego podatku od nieruchomości spółki holdingowej prawa luksemburskiego.

Elisa posiada kilka nieruchomości we Francji i z tego tytułu podlega opodatkowaniu francuskim podatkiem od wartości netto nieruchomości. W przypadku osób prawnych, których rzeczywiste centrum zarządzania znajduje się na obszarze innego państwa, francuskie przepisy dotyczące tego podatku uzależniają prawo do zwolnienia od istnienia konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej zawartej między Francją a tym państwem. Zwolnienie uzależniają też od tego, aby na podstawie traktatu zawierającego klauzulę o niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową osoby prawne nie mogły podlegać większemu opodatkowaniu niż to, któremu podlegają osoby prawne, których rzeczywiste centrum zarządzania znajduje się we Francji. Francja i Luksemburg zawarły taką konwencję, jednak jej postanowienia nie znajdują zastosowania do spó- łek holdingowych oraz do dochodów, jakie osoba będąca rezydentem francuskim uzyskuje z takich spółek, ani też do udziałów posiadanych przez nią w takich spółkach.

Dlatego gdy Elisa złożyła wymagane prawem deklaracje, a nie zapłaciła podatku, francuskie władze podatkowe nałożyły na nią kary podatkowe i przystąpiły do windykacji zaległości podatkowej. Elisa zaskarżyła decyzję władz podatkowych, a sąd krajowy, do którego po złożonej kasacji trafiła sprawa, zwrócił się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem dotyczącym interpretacji postanowień Dyrektywy Rady 77/799/EWG z 19 grudnia 1977 r. dotyczącej wzajemnej pomocy właściwych władz państw członkowskich w dziedzinie podatków bezpośrednich i pośrednich.

Odpowiadając na pytania ETS stwierdził, że postanowienia Dyrektywy nie sprzeciwiają się temu, aby dwa państwa członkowskie były związane konwencją międzynarodową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i ustanowienia zasad wzajemnej pomocy administracyjnej w dziedzinie podatku dochodowego i majątkowego, która wyłącza z zakresu zastosowania jedną kategorię podatników. Pod warunkiem jednak, że przepisy lub praktyka administracyjna państwa członkowskiego, które powinno udzielić informacji, nie zezwala właściwemu organowi na uzyskanie lub wykorzystanie tych informacji na potrzeby tego państwa członkowskiego, tak jak ma to miejsce w przypadku spółki holdingowej w Luksemburgu.

W odniesieniu natomiast do ograniczenia prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości osób prawnych, których rzeczywiste centrum zarządzania znajduje się na obszarze innego państwa, poprzez uzależnienie go od istnienia konwencji zawartej pomiędzy Francją a danym państwem, ETS stwierdził, że z uwagi na okoliczność, że tylko do danych państw członkowskich należy decyzja o zawarciu takiej konwencji, wprowadzenie przesłanki istnienia konwencji o pomocy administracyjnej lub umowy międzynarodowej może oznaczać de facto dla tej kategorii osób prawnych system wyłączający na stałe możliwość skorzystania ze zwolnienia ze spornego podatku. Uregulowanie to stanowi więc dla tych osób prawnych ograniczenie swobodnego przepływu kapitału, które co do zasady jest zakazane. W tych okolicznościach należy zbadać czy ograniczenie wynikające ze spornego podatku może być uzasadnione przesłanką interesu powszechnego.

Wyrok z 11 października 2007 r., sprawa C-451/05

Ważne!

Państwo członkowskie może powoływać się na Dyrektywę Rady 77/799/EWG w celu uzyskania od właściwych organów innego państwa członkowskiego wszystkich koniecznych informacji umożliwiających mu ustalenie prawidłowej kwoty podatków objętych tą dyrektywą

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl