Jeśli śmierć spadkodawcy nastąpiła przed 1 stycznia 2007 roku, spadkobierca może sprzedać odziedziczoną nieruchomość bez konieczności płacenia podatku, nawet jeżeli od stwierdzenia nabycia spadku minął dopiero jeden dzień. Do końca 2006 roku sprzedaż otrzymanego w darowiźnie lub spadku mieszkania, domu czy innej nieruchomości, o której wspomina ustawa o PIT (art. 10 ust. 1 pkt 8; t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), była zawsze zwolniona z podatku. Gdy ktoś odziedziczył dom, mógł go teoretycznie sprzedać nawet następnego dnia po odziedziczeniu bez konieczności płacenia PIT. Takie zwolnienie wynikało z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy o PIT (w brzmieniu jaki ustawa ta miała do końca 2006 roku).

Ważne!

Jeżeli spadkodawca zmarł przed 1 stycznia 2007 r., przy sprzedaży odziedziczonej po nim nieruchomości spadkobierca korzysta z całkowitego zwolnienia z PIT, niezależnie od tego, kiedy taką nieruchomość sprzeda.

Gdy spadkodawca umrze po 1 stycznia 2007 r., spadkobierca uniknie podatku od sprzedaży odziedziczonego domu, gdy skorzysta z ulgi mieszkaniowej, wyda pieniądze na cele mieszkaniowe albo zaczeka ze sprzedażą pięć lat.

Gdy otwarcie spadku nastąpiło w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008 r., podatku można uniknąć w dwóch przypadkach:

● gdy spadkobierca udokumentuje, że przed sprzedażą był przez co najmniej 12 miesięcy zameldowany w nieruchomości na pobyt stały. Obowiązujący do końca 2008 roku art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT przewidywał, że przychody uzyskane z odpłatnego zbycia: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie – jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Trzeba tylko pamiętać, że zwolnienie ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, a nie ma zastosowania do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia. Bez takiego oświadczenia zwolnienia nie będzie. Co ważne, mimo że zwolnienie to zostało uchylone 1 stycznia 2009 r., nadal ma zastosowanie do nieruchomości nabytych do końca 2008 r.

● gdy spadkobierca zaczeka ze sprzedażą pięć lat – opodatkowaniu podlegają tylko dochody ze sprzedaży dokonanej przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości – co wyraźnie wynika z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.

Z kolei gdy otwarcie spadku nastąpiło po 31 grudnia 2008 r., podatku można uniknąć:

● gdy przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (zob. art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT) zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Podatku nie zapłacimy jednak tylko od dochodu w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Nie jest to zatem zwolnienie całkowite. Aby z niego skorzystać, trzeba też wydatkować te środki w ściśle określonym czasie, to jest począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Co więcej, udokumentowane wydatki poniesione na te nowe cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych;

● gdy spadkobierca zaczeka ze sprzedażą pięć lat. Opodatkowaniu podlegają bowiem tylko dochody ze sprzedaży dokonanej przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości – co wyraźnie wynika z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.