JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Spółka rozpoczęła w 2004 roku realizację dwóch projektów typu STREP w ramch 6 Programu Ramowego Komisji Europejskiej. W momencie otrzymania refundacji części kosztów związanych z tymi pracami spółka będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o CIT. Spółka ma charakter spółki kapitałowej utworzonej na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, co oznacza, że jako podatnik podatku dochodowego sama nie realizuje bezpośrednio prac w projektach. Do ich realizacji musi posłużyć się osobami fizycznymi zatrudniając je na podstawie różnych umów o pracę, o dzieło, zlecenia oraz licencyjnej. Przy realizacji projektów w ramach 6 Programu Ramowego spółka zatrudnia osoby fizyczne, które bezpośrednio realizują cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Czy otrzymane środki będą zwolnione z PIT?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT zwolnione od PIT są dochody, które spełniają łącznie dwie przesłanki:

1) dochody te są finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub instytucji finansowych,

2) podatnik uzyskujący te dochody bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Błędne jest twierdzenie oparte na wnioskowaniu, że skoro spółka występująca w roli pracodawcy, zleceniodawcy czy też zamawiającego, otrzymała środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej lub też pracodawca bezpośrednio realizuje cel programu pomocowego, to uznać możemy, że jego pracownik, zleceniobiorca, przyjmujący zamówienie, otrzymuje te same środki i bezpośrednio realizuje cele programu. Obie te czynności wywołują odmienne skutki. Zatrudnienie przez spółkę (bezpośredniego wykonawcę) na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej oznacza, że osoby fizyczne nie otrzymują środków pomocowych, lecz wynagrodzenie za pracę, które przeznaczone jest na jej osobiste potrzeby, a nie na czynności związane z programem. Ponadto ustawodawca, wprowadzając od 1 stycznia 2003 r. zmiany do art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT, w sposób jednoznaczny rozstrzygnął, że z omawianego zwolnienia nie korzystają podatnicy, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu pomocowego (spółka) zlecił - bez względu na rodzaj umowy (np. umowa o pracę) - wykonanie określonych czynności.

Za pozbawione podstaw prawnych uznać należy ograniczenie zwrotu - podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca do podatników będących osobami fizycznymi bezpośrednio realizującymi cel programu. Artykuł 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT jest zwolnieniem podatkowym, który interpretować należy w sposób ścisły. Tymczasem zawężenie znaczenia zwrotu podatnik do podatników będących osobami fizycznymi powodowałoby ograniczenie wyłączenia przewidzianego w lit. b) art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT, a co za tym idzie zastosowanie wykładni rozszerzającej do przepisu statuującego zwolnienie podatkowe. Niewątpliwie w przepisie tym mowa jest o każdym podatniku, niezależnie czy jest osobą fizyczną czy prawną, który zawiera umowy o pracę, umowy zlecenia lub o dzieło z osobami fizycznymi.

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 czerwca 2008 r. (nr 1401/BF-II/005-292/06/GT/OF-II)