Wybudowanie budynku przez województwo na gruncie użytkowanym przez spółkę nie stanowi dla tej spółki przychodu.
INTERPRETACJA
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, czy wybudowanie budynku przez województwo na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym spółki stanowi dla niej przychód.
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) za przychód podatkowy można uznać każde przysporzenie majątkowe podatnika o charakterze trwałym, które zostało faktycznie otrzymane, jeżeli przysporzenie to nie jest wyłączone z katalogu przychodów.
W niektórych przypadkach już sam fakt, że jest należne, powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Właścicielem budynków i innych urządzeń na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste jest użytkownik wieczysty, ale tylko tych, które sam wzniósł albo nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. W sytuacji gdy użytkownik wieczysty nie wzniósł ani nie nabył przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste budynków, budynki te nie stanowią jego własności i nie są objęte prawem własności związanym z użytkowaniem wieczystym.
Budynki wzniosła osoba trzecia, nie użytkownik wieczysty, zatem budynki nie stanowią własności użytkownika wieczystego, lecz właściciela gruntu, tj. Skarbu Państwa. Zatem roszczenie o zwrot nakładów poniesionych przez osobę trzecią przysługuje jej w stosunku do Skarbu Państwa. Nie ma jednak przeszkód we wniesieniu jako aportu wierzytelności z tego tytułu do spółki i objęcie w zamian akcji spółki. Z punktu widzenia spółki aport wnoszony na pokrycie kapitału zakładowego nie jest przychodem podatkowym.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 czerwca 2009 r. (nr IPPB3/423-221/09-2/GJ)