MIROSŁAW MICHNA

doradca podatkowy, partner, Doradztwo Podatkowe KPMG

Podstawowy sens istnienia podatkowej grupy kapitałowej związany jest z traktowaniem jej dla celów podatkowych jako samodzielnego podatnika. Oznacza to, że po rejestracji grupy dochód lub strata osiągnięta przez każdą ze spółek wchodzących w jej skład nie stanowi odrębnej podstawy do wymiaru podatku. Opodatkowaniu zasadniczo podlega dochód wypracowany przez te spółki łącznie. Podstawą opodatkowania będzie więc nadwyżka sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Drugą istotną zaletą podatkowej grupy kapitałowej jest wyłączenie w stosunku do niej przepisów z zakresu transfer pricing regulowanych w art. 11 ustawy o CIT.

Zgodnie z ustawą o CIT dla utworzenia grupy konieczne jest spełnienie wielu warunków formalnych. Po pierwsze, są to wymogi kapitałowe: posiadanie przez spółkę dominującą przynajmniej 95 proc. udziałów (akcji) w pozostałych spółkach z grupy; pozostałe spółki z grupy nie mogą posiadać udziałów w innych spółkach tworzących grupę; przeciętny kapitał zakładowy (po konsolidacji) przypadający na każdy z podmiotów tworzących PGK nie może być niższy niż 1 mln zł; podmioty zależne nie mogą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących grupę. Po drugie, rentowność podatkowa – podatkowa grupa kapitałowa na poziomie wyników podatkowych skonsolidowanych powinna osiągać rentowność na poziomie przynajmniej 3 proc. Po trzecie, brak zaległości podatkowych – spółki wchodzące w skład grupy nie mogą posiadać zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Po czwarte, brak uczestnictwa w innych grupach podatkowych – spółki tworzące grupę nie mogły wchodzić w skład innej podatkowej grupy kapitałowej, jeżeli grupa ta utraciła status podatnika.

Dla utworzenia podatkowej grupy kapitałowej niezbędne jest zawarcie umowy o utworzeniu grupy pomiędzy spółką dominującą a spółkami zależnymi na okres co najmniej trzech lat podatkowych. Umowa powinna zostać zawarta pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego oraz wskazywać w szczególności spółki wchodzące w skład grupy, jak również sposób jej reprezentacji. Umowa musi zostać zgłoszona do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby spółki reprezentującej grupę, co najmniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem przyjętego przez nią i określonego w umowie roku podatkowego.