RAPORT

Polscy przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji z kontrahentami z Unii Europejskiej, mają dodatkowe obowiązki w zakresie VAT. Ustawa o VAT reguluje zasady określania miejsca dostawy towarów i świadczenia usług. Celem takiego unormowania jest zarówno to, aby dokonywane przez podatników transakcje nie były opodatkowywane w kilku państwach równocześnie, jak i to, aby zapobiec sytuacji, w której dana transakcja nie zostałaby opodatkowana w żadnym kraju. Zdaniem ekspertów z Grant Thornton Frąckowiak, w związku z tym, że regulacja ustawy o VAT jest wzorowana na przepisach dyrektywy unijnej, podobne zasady dotyczące określania miejsca świadczenia (miejsca opodatkowania) obowiązują w innych państwach Unii.

Obowiązek rejestracji

Obowiązek zarejestrowania się dla potrzeb VAT w innym państwie może zaistnieć w sytuacji, gdy przepisy polskiej ustawy przewidują, że miejsce opodatkowania danej transakcji nie znajduje się na terytorium Polski. Zwraca na to uwagę Dominika Żurawska, konsultant w Grant Thornton Frąckowiak, która wyjaśnia, że ważne jest to, aby przed dokonaniem transakcji o charakterze międzynarodowym dokładnie przeanalizować przepisy ustawy o VAT. Przy czym nawet jeśli z analizy polskich przepisów będzie wynikało, że miejscem opodatkowania danej transakcji jest inne państwo niż Polska, nie oznacza to automatycznie obowiązku rejestracji w tym państwie.

– To, czy taki obowiązek wystąpi, zależy od wewnętrznych uregulowań w zakresie VAT obowiązujących na terytorium poszczególnych państw UE – argumentuje Dominika Żurawska.

Kluczowe sytuacje

Eksperci z Grant Thornton Frąckowiak wskazują, że konieczność rejestracji na VAT w innym państwie wymaga indywidualnej analizy. Trzeba dokonać analizy nie tylko polskich przepisów ustawy o VAT, ale również należy uzyskać informacje o obowiązujących przepisach o podatku od wartości dodanej w państwie, w którym miejsce opodatkowania potencjalnie może wystąpić.

– Dopiero taka kompleksowa analiza pozwoli na jednoznaczne określenie, czy po stronie polskiego podatnika VAT wystąpi obowiązek zarejestrowania się na VAT w innym państwie – podsumowuje Beata Hudziak, partner Grant Thornton Frąckowiak.

KIEDY KONIECZNA JEST REJESTRACJA VAT

Sytuacje, które mogą zobowiązać do rejestracji do VAT w innym państwie:

● sprzedaż towarów, które w chwili dostawy albo rozpoczęcia wysyłki lub transportu znajdują się poza Polską (obowiązek rejestracji w innym państwie może powstać nawet wtedy, gdy sprzedaż została dokonana w Polsce pomiędzy polskimi podatnikami VAT, a towar w momencie dostawy znajduje się w innym państwie),

● dostawa towarów montowanych (instalowanych) przez dostawcę poza Polską,

● dokonywanie sprzedaży wysyłkowej (po przekroczeniu określonych limitów),

● uczestnictwo w tzw. transakcjach łańcuchowych (gdy polski podmiot dokonuje kolejnej dostawy, będąc przy tym ogniwem pośrednim),

świadczenie usług, które są związane z konkretną nieruchomością, położoną poza terytorium państwa innego niż Polska,

● świadczenie poza Polską usług m.in. w dziedzinie kultury, sportu, edukacji, rozrywki oraz usług podobnych (targi, wystawy), usług pomocniczych do usług transportowych, usług wyceny majątku rzeczowego ruchomego i na ruchomym majątku rzeczowym.