PAWEŁ WÓJCIAK

doradca podatkowy, Europejskie Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej

Tak

Zwolnienie z opodatkowania przysługuje, gdy od dnia zameldowania do dnia sprzedaży upłynie 12 miesięcy, niezależnie od tytułu prawnego do zbywanej nieruchomości. Istotny jest sam fakt zameldowania.

Nowe, obowiązujące od 1 stycznia 2007 r. zasady opodatkowania transakcji sprzedaży mieszkań przewidują, że opodatkowany zostaje dochód, rozumiany jako różnica między przychodem z odpłatnego zbycia mieszkania a udokumentowanymi kosztami jego nabycia powiększonymi o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych. Dochód podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 19 proc.

Od 1 stycznia tego roku obowiązuje również tzw. ulga meldunkowa (art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT). Tym samym przychody uzyskane z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, pod warunkiem że podatnik był zameldowany w tym budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Podatnik chcący skorzystać ze zwolnienia powinien w terminie 14 dni od dnia sprzedaży złożyć stosowne oświadczenie w urzędzie skarbowym, że spełnia warunki do zwolnienia.

Zwolnienie z opodatkowania ma miejsce, gdy od dnia zameldowania do dnia sprzedaży upłynie 12 miesięcy, niezależnie od tego, czy podatnik był właścicielem lub wynajmował nieruchomość mieszkalną przez cały ten czas. Istotny jest sam fakt zameldowania, a nie posiadania określonego tytułu prawnego do zbywanej nieruchomości. Żadne przepisy ustawy o PIT nie warunkują możliwości skorzystania ze zwolnienia od posiadania przez podatnika prawa własności do mieszkania w okresie 12 miesięcy od dnia zbycia. Przesłanką do zastosowania zwolnienia jest samo zameldowanie, które jest czynnikiem niezależnym od prawa własności do mieszkania.

Na podobnym stanowisku stanęła ostatnio Izba Skarbowa w Szczecinie w decyzji z 15 października 2007 r.

(ŁZ)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).