Katalog zwolnień z PIT zostanie rozszerzony o zapomogi wypłacane z funduszy związków zawodowych. Dotychczas zwolnienie z podatku było stosowane w przypadku zapomóg związanych ze zdarzeniami losowymi. Zmianę zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o PIT, który jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Nowelizacja jest elementem działań antykryzysowych uzgodnionych w Komisji Trójstronnej. Zgodnie z projektem zwolnieniem będą objęte zapomogi wypłacane ze środków zakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji do wysokości nieprzekraczającej w roku 638 zł. Ponadto na podstawie zmienianego art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). z podatku zwolnione będą również kwoty otrzymane przez pracownika ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych wydatkowane na cele działalności socjalnej. Dziś zwolnienie to odnosi się wyłącznie do świadczeń rzeczowych. Zmianie nie ulegnie limit kwotowy zwolnienia. Nadal będzie nim objęta wartość otrzymanego świadczenia nieprzekraczająca w roku podatkowym 380 zł. Zwolnieniem z opodatkowania w dalszym ciągu nie będą objęte bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary i usługi. Nowelizacja ma wejść w życie w dniu ogłoszenia i będzie stosowana do dochodów uzyskanych w 2009 roku.

Zmiany przewiduje też drugi z projektów rządowych, którym Sejm zajmował się w piątek. Projekt ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców wprowadza możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wpłat na zakładowy fundusz szkoleniowy. Warunkiem jest wykorzystanie pieniędzy z funduszu w roku podatkowym, w którym zostały zgromadzone, lub najpóźniej w roku następnym. Oba projekty zostały skierowane do Komisji Finansów Publicznych.