Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych obejmie również kwoty wypłacane pracownikom. Dotychczas ze zwolnienia korzystało jedynie wsparcie udzielane pracownikom w postaci świadczeń rzeczowych. Sejm uchwalił zmiany w podatkach zawarte w Pakiecie Antykryzysowym opracowane przez rząd na podstawie ustaleń pomiędzy związkami zawodowymi i pracodawcami.

Zwolnieniem w dalszym ciągu będą objęte świadczenia, łącznie do wysokości nieprzekraczajacej w roku podatkowym 380 zł. Sejm odrzucił poprawkę Lewicy zakładającą zniesienie opodatkowania bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi. Tego rodzaju bonusy od pracodawcy tak jak dotychczas będą w całości opodatkowane, nawet jeśli zostały sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Nowelizacja ustawy o PIT wprowadza ponadto nowe zwolnienie dla zapomóg wypłacanych ze środków zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 638 zł. Poparcia posłów nie uzyskała poprawka, która limit nieopodatkowanych zapomóg ustalała nie na konkretną kwotę, ale na połowę minimalnego wynagrodzenia.

Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych przewiduje także ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i pracodawców. Umożliwiają one pracodawcom zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wpłat na fundusz szkoleniowy. W określonych sytuacjach, np. niewykorzystania środków w roku podatkowym, w którym zostały wpłacone do funduszu, lub w roku następnym powiększą one przychód pracodawcy w części, w której zostały zaliczone do kosztów.

Ważne!

Zwolnienie z podatku do wysokości 380 zł obejmie świadczenia rzeczowe oraz kwoty otrzymane przez pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych