JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Podatnik zawarł umowę przyrzeczenia-sprzedaży ze spółką na zakup mieszkania wraz z miejscem postojowym w garażu podziemnym, który znajduje się bezpośrednio pod budynkiem mieszkalnym. Podatnik wskazał, że spółka zastosowała stawkę 7 proc. VAT w odniesieniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego, natomiast do miejsca postojowego stawkę 22 proc. Czy sprzedający prawidłowo naliczył stawkę VAT w wysokości 22 proc. do sprzedaży miejsca postojowego w garażu podziemnym?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w okresie od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej do 31 grudnia 2007 r., obniżoną stawkę 7-proc. stosuje się w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych.

Zatem o możliwości zastosowania obniżonej 7-proc. stawki VAT decyduje wystąpienie pozytywnej przesłanki w postaci zaliczenia przedmiotu dostawy do kategorii obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części. Ustawodawca nie zezwala natomiast na preferencyjne opodatkowanie lokali użytkowych.

Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego należy rozumieć budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje prezydenta Polski.

Zarówno ustawa o VAT, jak i przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia lokalu mieszkalnego. W tym zakresie należy posiłkować się unormowaniami ustawy o własności lokali. Samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi strużą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka czy garaż.

Pomieszczenie pomocnicze służy bezpośredniemu zaspokajaniu mieszkaniowych potrzeb ludzi, podczas gdy pomieszczenie przynależne, które stanowi część składową lokalu mieszkalnego, jest przeznaczone do realizacji potrzeb innych niż mieszkaniowe. Należy wskazać, że miejsce postojowe w garażu podziemnym nie jest niezbędne w korzystaniu z lokalu mieszkalnego, a jego brak nie dyskwalifikuje lokalu mieszkalnego jako pomieszczenia służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Jest to wyodrębniony liniami w podziemnej części budynku mieszkalnego fragment powierzchni o konkretnej wielkości. Nie jest fizycznie wydzielone w obrębie budynku trwałymi ścianami. Samo w sobie nie stanowi więc samodzielnego lokalu w rozumieniu ustawy o własności lokali. Wyodrębnione miejsce postojowe wchodzi natomiast w skład hali garażowej, znajdującej się w tym samym obiekcie budownictwa mieszkaniowego, która jako całość stanowi pomieszczenie przynależne. W sensie funkcjonalnym służy bowiem do zaspokajania innych niż mieszkaniowe potrzeb.

Biorąc pod uwagę fakt, że sprzedaż pomieszczenia przynależnego, służącego funkcjom innym niż mieszkaniowe, podlega wyłączeniu z opodatkowania stawką 7-proc., to sprzedaż jego ułamkowej części również podlega temu wyłączeniu. W przypadku sprzedaży wyodrębnionej, ułamkowej części pomieszczenia przynależnego, jakim jest miejsce postojowe w wielostanowiskowym garażu podziemnym, znajdującym się w obiektach budownictwa mieszkaniowego, ma zastosowanie stawka podatku od towarów i usług w wysokości 22 proc. Preferencyjna stawka 7 proc. dotyczy bowiem tylko dostawy obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części.

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z 31 października 2007 r. (nr PP1/443-108/07)

EWA MATYSZEWSKA