PORADA

Spółka podatnika od 2007 roku ma 50 proc. udziałów w spółce komandytowej - jest w niej komplementariuszem.

- Czy muszę sporządzać skonsolidowane sprawozdanie - pyta czytelnik.

Tak. Ewa Sobińska, biegły rewident, prezes zarządu ABES Audyt, wyjaśnia, że przy założeniu, że komplementariuszem jest spółką z o.o., to zgodnie z art. 117 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), spółkę komandytową reprezentuje komplementariusz. Odpowiada on także, zgodnie z art. 102 k.s.h., bez ograniczenia za zobowiązania spółki wobec wierzycieli.

Jak twierdzi ekspert, ustawa o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) w art. 3 ust. 1 pkt 37 określa jednostkę dominującą jako spółkę handlową, sprawującą kontrolę lub współkontrolę nad inną jednostką, a w szczególności (art. 3 ust. 1 pkt 37b) uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki (zależnej) w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi, na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym.

- Przez sprawowanie kontroli nad inną jednostką rozumie się zdolność do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej działalności - twierdzi nasza rozmówczyni.

Jak wynika z tych definicji - podkreśla Ewa Sobińska - spółka z o.o., posiadająca 50 proc. udziałów w spółce komandytowej jako komplementariusz, jest spółką dominującą dla spółki komandytowej i powinna sporządzać skonsolidowane sprawozdanie finansowe według uregulowań rozdziału 6 ustawy o rachunkowości.