MIROSŁAW MICHNA

doradca podatkowy, partner, Doradztwo Podatkowe KPMG

Podatnik niezadowolony z rozstrzygnięcia organu podatkowego II instancji ma prawo do złożenia skargi do właściwego miejscowo wojewódzkiego sądu administracyjnego jako sądu I instancji. Obecnie funkcjonuje na terenie całego kraju 16 wojewódzkich sądów administracyjnych. Skargę administracyjną do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w II instancji, a więc zasadniczo do dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej w terminie 30 dni od otrzymania tej decyzji.

Skarga do sądu administracyjnego może zostać sporządzona zarówno samodzielnie przez podatnika, jak i reprezentującego go profesjonalnego pełnomocnika, a więc doradcę podatkowego, radcę prawnego lub adwokata. Złożenie skargi wiąże się z koniecznością uiszczenia wpisu sądowego. Wpis ten jest pobierany w zależności od wartości przedmiotu sporu. Wynosi on od 4 proc. wartości przedmiotu zaskarżenia, (nie mniej jednak niż 100 zł) do 1 proc. wartości przedmiotu sporu (nie więcej jednak niż 100 tys. zł). Postępowanie przed sądami administracyjnymi obejmuje przeprowadzenie rozprawy, w czasie której zarówno strona postępowania, jak i przedstawiciel organu podatkowego zgłaszają ustnie swoje żądania i wnioski oraz składają wyjaśnienia. Istotne jest, że w toku postępowania przed sądem administracyjnym postępowanie dowodowe przeprowadza się w ograniczonym zakresie. Obejmuje ono w zasadzie wyłącznie dowody uzupełniające z dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie.

Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. W razie wniesienia skargi na decyzję lub postanowienie – organ, który wydał decyzję lub postanowienie, może jednak wstrzymać, z urzędu lub na wniosek skarżącego, ich wykonanie w całości lub w części. Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego we własnym zakresie wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Sąd rozstrzyga sprawę merytorycznie, wydając wyrok. W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się wyłącznie na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku.