INTERPRETACJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jak należy traktować podatkowo umorzone odsetki karne dla poręczyciela kredytu.

W analizowanym przypadku kredyt na działalność gospodarczą zaciągnęła żona podatnika. Podatnik był poręczycielem tego kredytu. Pożyczka ta nie została spłacona w terminie i zostały naliczone odsetki karne. Następnie podatnik podpisał z bankiem ugodę, w wyniku której po spłaceniu kredytu bank umorzył odsetki karne, a podatnik wraz z żoną otrzymali PIT-8C.

Według warszawskiej izby, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie, na wypadek gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.

Poręczenie kredytu bankowego jest praktyką powszechnie stosowaną. W przypadku braku spłat od kredytobiorcy banki często podpisują ugodę z poręczycielem i zwalniają go z części długu w zamian za częściową jego spłatę. Rodzi to kilka jasno określonych konsekwencji podatkowych. W wyniku zawarcia takiej ugody nie powstaje przychód po stronie poręczyciela. Mimo że została umorzona część spłat, faktycznie jednak jego majątek nie powiększa się o umorzoną kwotę, gdyż to nie on był kredytobiorcą.

Zatem w opisanej sytuacji środki pieniężne wynikające z umowy kredytowej otrzymał kredytobiorca, a więc żona podatnika, natomiast poręczyciel (podatnik) zobowiązany był jedynie do spłaty kredytu w sytuacji, gdy nie będzie on spłacany przez kredytobiorcę.

Jeżeli bank umorzył poręczycielowi należność w postaci odsetek karnych, to kwota tego umorzenia nie będzie stanowiła przychodu dla poręczyciela, przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu PIT. U poręczyciela nie następuje bowiem jakiekolwiek przysporzenie majątkowe na skutek tego zdarzenia. Bank nie wykonał na rzecz poręczyciela nieodpłatnego świadczenia, gdyż nie korzystał on ze środków finansowych pochodzących z udzielonej pożyczki kredytobiorcy. Kwota tego umorzenia może stanowić przychód jedynie u kredytobiorcy.

W związku z tym podatnik poręczyciel nie ma obowiązku wykazania umorzonej kwoty wraz z innymi dochodami w zeznaniu podatkowym za dany rok.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 maja 2009 r. (nr IPPB4/415-178/09-5/MO)