JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Podatnik rozważa przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną. Wszyscy wspólnicy spółki przekształcanej będą uczestniczyć w spółce przekształconej. Niepodzielony zysk zmagazynowany obecnie na kapitale zapasowym spółki przekształcanej nie zostałby udostępniony wspólnikom i stałby się z chwilą przekształcenia majątkiem spółki jawnej, zaś wkłady wniesione przez wspólników na pokrycie udziałów w spółce przekształcanej stałyby się w momencie przekształcenia wkładami wspólników spółki jawnej - w tej samej wysokości. Czy w związku z przekształceniem spółki w spółkę jawną powstałoby u dotychczasowych wspólników spółki, będących zarazem przyszłymi wspólnikami spółki jawnej, zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą), w tym w spółkę jawną.

Osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Sukcesja podatkowa nie obejmuje jedynie tych praw i obowiązków, które mieli wspólnicy spółki kapitałowej, a które nie funkcjonują w spółkach osobowych, w związku z czym prawa te i obowiązki nie mogą przejść po przekształceniu na spółkę jawną, której wspólnicy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jako przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały w spółce mającej osobowość prawną.

Podstawowym kryterium uzyskania dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych jest jego faktyczne uzyskanie. Za dochód faktycznie otrzymany należy zaś uważać taki dochód, którym podatnik może sam rozporządzać, a więc dochód rzeczywiście mu wypłacony lub pozostawiony do dyspozycji.

Skoro niepodzielone zyski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stają się własnością spółki jawnej, w której nadal pozostają zatrzymane, to w świetle przytoczonych przepisów nie sposób uznać, że zostają faktycznie otrzymane w formie udziału w zysku osoby prawnej przez wspólników, będących uprzednio udziałowcami przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zatem wspólnicy spółki przekształcanej nie uzyskują dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu PIT, albowiem majątek spółki przekształconej, w tym również niepodzielone zyski osoby prawnej, nie ulega likwidacji i zwrotowi wspólnikom, lecz jest majątkiem przekształconej spółki jawnej i w tej spółce pozostaje.

Omawiane przekształcenie zarówno z punktu widzenia prawa spółek handlowych, jak i prawa podatkowego nie jest traktowane jako likwidacja spółki kapitałowej, bowiem likwidacja nie jest w żadnym momencie częścią procedury przekształceniowej. Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną to proces zmierzający do zmiany formy prawnej organizacji.

Podsumowując: podatnik nie będzie miał obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z dokonaniem przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31 lipca 2008 r. (nr IPPB1/ 415-676/08-2/JB)