ORZECZENIE

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wczoraj wyrok w sprawie Granberg, dotyczący używania nietypowego środka transportu do przewozu olejów mineralnych. Granberg prowadzący furgonetkę z Finlandii został zatrzymany na szwedzkim granicznym przejściu celnym. Organy celne stwierdziły obecność w pojeździe 3 tys. l mazutu. Mazut był transportowany w przykrytej części bagażowej furgonetki i znajdował się w trzech kontenerach. Mazut miał być wykorzystywany do ogrzewania domu Granberga. Towar ten uznano za podlegający zapłacie podatku akcyzowego.

ETS stwierdził, że art. 9 ust. 3 Dyrektywy Rady 92/12/EWG z 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania, zmienionej Dyrektywą Rady 92/108/EWG z 14 grudnia 1992 r., nie zezwala na opodatkowanie w sposób ogólny podatkiem akcyzowym w państwie członkowskim konsumpcji mazutu nabytego w innym państwie UE przez jednostkę dla własnego użytku i przetransportowanego przez nią do innego państwa konsumpcji, niezależnie od sposobu, w jaki jednostka dokonała tego transportu. Transport 3 tys. l mazutu w trzech kontenerach na produkty płynne luzem, umieszczonych na ciężarówce, stanowi nietypowy środek transportu.

Zdaniem ETS przepisy wspólnotowe nie sprzeciwiają się temu, aby przepisy państwa członkowskiego przeznaczenia, w którym pobierany jest podatek akcyzowy, wymagały od każdej jednostki, która nabyła osobiście i do własnego użytku mazut w innym państwie Unii, w którym towar ten został dopuszczony do konsumpcji i która sama transportuje ten towar do docelowego państwa przy użyciu nietypowego środka transportu, aby ustanowiła zabezpieczenie zapłaty podatku akcyzowego i posiadała dokument towarzyszący oraz dokument poświadczający ustanowienie takiego zabezpieczenia.

Wyrok ETS z 15 listopada 2007 r. (C-330/05)

NIETYPOWE ŚRODKI TRANSPORTU

W art. 9 Dyrektywy 92/12, zmienionej przez Dyrektywę 92/108, nietypowe środki transportu zostały określone jako transport paliw innymi środkami niż w zbiornikach paliwowych pojazdów lub w stosownych pojemnikach zapasowych oraz transport płynnych wyrobów grzewczych inaczej niż za pomocą cystern używanych przez pomioty gospodarcze zajmujące się tym zawodowo.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl