Zasady amortyzacji podatkowej są niemalże tak samo uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, chociaż oczywiście występują pewne różnice. Zagadnienia związane z amortyzacją zostały przeze mnie omówione w ujęciu obowiązującym podatników CIT, choć tematy, które są poruszane, odnoszą się także do podatników PIT. W przypadku odmiennych rozwiązań starałem się podkreślić różnice.

Grupy środków trwałych

Do pierwszej grupy zalicza się środki trwałe zdefiniowane w art. 16a ust. 1 ustawy o CIT. Jest to podstawowa definicja, w myśl której środki trwałe muszą spełniać następujące warunki:

● stanowią własność lub współwłasność podatnika,

● zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,

● są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,

● przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok,

● są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w Tygodniku Podatkowym.