Do kosztów uzyskania przychodów możliwe jest zaliczenie wydatków, które zostały poniesione przez podatnika w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia jego źródła. Możliwe jest zatem zaliczenie do nich poniesionych wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania, jego remontem, umeblowaniem oraz związanych z koniecznymi bieżącymi opłatami za lokal. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć jednorazowo wydatki na wyposażenie, których wartość nie przekracza 3,5 tys. zł. Pozostałe powinny być amortyzowane. Opodatkowaniu PIT podlega dochód, czyli nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnicę traktować należy jako stratę podatkową ze źródła przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem, że podatnik wykaże, iż zostały one w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów. O tym, czy poniesione przez niego wydatki będą stanowić koszt uzyskania przychodu, w dużej mierze decyduje treść umowy najmu lokalu precyzująca wzajemne obowiązki w zakresie pokrywania kosztów związanych z najmem. Jeżeli z zawartej przez podatnika umowy wynika, że będzie on ponosił koszty podatku od nieruchomości, opłacać wieczyste użytkowanie gruntu, wpłacać na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej oraz ponosić koszty związane z remontem i naprawami lokalu mieszkalnego, to wszystkie te wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodów z najmu w momencie ich poniesienia.

Ważne!

Kosztami podatkowymi są wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami oraz te, które pozostają z nimi w związku pośrednim, poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia jego źródła

JAK TO ZROBIĆ...

Kwalifikowanie poniesionych wydatków jako kosztów uzyskania przychodu

PROBLEM: Podatniczka uzyskuje dochody z najmu mieszkania. Z fiskusem rozlicza się według skali podatkowej, kwalifikując niektóre z poniesionych wydatków jako koszty uzyskania przychodu, m.in. podatek od nieruchomości.

ROZWIĄZANIE: Tego typu wydatki, o ile w zawartej umowie najmu określone zostało, że ponoszone będą przez właścicielkę mieszkania, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Uwzględnione powinny zostać w momencie ich poniesienia.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).