ANALIZA

Jednostki samorządu terytorialnego, a także osoby fizyczne i prawne będą mogły przyznawać studentom oraz doktorantom stypendia na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Wprowadzenie takiej możliwości zakłada projekt Platformy Obywatelskiej, który jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Przewiduje on jednocześnie rozszerzenie zwolnienia podatkowego na wszystkie stypendia studenckie i doktoranckie regulowane ustawą o szkolnictwie wyższym. Oznaczałoby to brak obowiązku zapłaty podatku od całości stypendium uzyskanego przez studenta lub doktoranta, np. od firmy. Tymczasem ze zwolnienia ograniczonego limitem 380 zł nadal będą korzystały stypendia dla uczniów fundowane przez fundacje, stowarzyszenia czy samorządy.

Nowe stypendia

Projekt rozszerza zakres zwolnienia podatkowego na kolejne stypendia adresowane do studentów i doktorantów. Anna Misiak, doradca podatkowy w MDDP Doradztwo Podatkowe, potwierdza, że na podstawie dodawanych przepisów o szkolnictwie wyższym samorządy otrzymają uprawnienie do przyznawania stypendiów studentom oraz doktorantom nie tylko ze środków własnych, ale także ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Nowelizacja tworzy także podstawy do przyznawania stypendiów za wyniki w nauce przez osoby fizyczne i prawne (poza państwowymi i samorządowymi osobami prawnymi).

W ślad za tymi zmianami podąża modyfikacja art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o PIT.

– Z nowego brzmienia tego przepisu wynika, że stypendia przyznane studentom i doktorantom na podstawie zmienionych przepisów o szkolnictwie wyższym przez samorządy, firmy czy osoby prywatne będą zwolnione z podatku i to niezależnie od ich wysokości – wyjaśnia Anna Misiak.

Poza zakresem zwolnienia pozostaną stypendia wypłacane przez takie podmioty uczniom.

Jak wskazuje Marlena Kucińska, radca prawny z Kancelarii Nowakowski i Wspólnicy, stypendia dla uczniów mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie zmienianego przepisu. Dotyczy to jednak wyłącznie stypendiów za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.