Organy podatkowe mają czas do 6 sierpnia na wydanie decyzji w sprawie udzielenia abolicji podatkowej dla podatników, którzy składali wnioski o jej przyznanie do 6 lutego. Przed wydaniem decyzji organy podatkowe sprawdzają dokumenty podatników.
Możliwość skorzystania z abolicji podatkowej wygasła 6 lutego 2009 r. Nie oznacza to jednak, że kwestia abolicji z tym dniem została definitywnie zakończona. Obecnie w urzędach skarbowych trwa weryfikacja wniosków podatników o przyznanie abolicji, które były składane do 6 lutego. Do tego dnia mogli o przyznanie abolicji wnioskować podatnicy, którzy pracowali za granicą w latach 2003–2007. Na wydanie decyzji w tym zakresie urzędnicy mają sześć miesięcy od momentu złożenia wniosku przez podatnika. Ostatnie decyzje dotyczące abolicji podatkowej za lata 2003–2007 zapadną więc do 6 sierpnia, jeśli wniosek został złożony do urzędu ostatniego dnia, czyli 6 lutego.
Z danych, jakie Gazeta Prawna otrzymała z izb skarbowych, wynika, że wnioski podatników są weryfikowane na bieżąco i decyzje są wydawane w ustawowych terminach. Podatnicy muszą stawiać się do urzędu w celu usunięcia błędów, które pojawiają się często we wnioskach, lub uzupełnienia dokumentów.
PRZYKŁAD: ZAKRES ABOLICJI PODATKOWEJ
Czy przepisy ustawy abolicyjnej wskazywały, jaki dokładnie jest zakres abolicji?
Tak. Z rozwiązań abolicyjnych na lata 2002–2007 mogli skorzystać podatnicy: którzy przynajmniej w jednym roku podatkowym w okresie od 2002 do 2007 roku uzyskiwali przychody z pracy za granicą, do których miała zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, i w roku podatkowym, w którym uzyskali te przychody podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. podlegali obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Ustawa abolicyjna miała zastosowanie wyłącznie do przychodów z pracy za granicą, tj. ze stosunku pracy, lub/i z działalności wykonywanej osobiście, lub/i z pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej, 19-proc. stawki podatku lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych) lub/i z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej (z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.