■  TRZEBA ZAKTUALIZOWAĆ NIP. W związku z trwającą wymianą dowodów osobistych, która zakończy się 31 grudnia 2007 r. Ministerstwo Finansów przypomina wszystkim wymieniającym dowody osobiste o obowiązku aktualizacji danych identyfikacyjnych. Zgłoszenia aktualizacyjnego należy dokonać naczelnikowi urzędu skarbowego, na odpowiednim formularzu: NIP-1 - zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą, NIP-3 - zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej.

Więcej www.mf.gov.pl

■  URZĘDY PRACUJĄ DŁUŻEJ. W każdy poniedziałek małopolskie urzędy skarbowe czynne są dłużej, bo do 18.00. W pozostałe dni krakowskie urzędy czynne są codziennie od 7.15 do 15.15, natomiast zamiejscowe od 7.15 lub od 7.30 odpowiednio do 15.15 lub 15.30.

Więcej www.iskrakow.krak.pl

■  SZYBSZY ZWROT VAT. Urząd Skarbowy w Żarach wprowadził praktykę przyspieszającą i upraszczającą m.in. zwrot VAT za materiały budowlane. Na uzasadniony wniosek osoby znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej urząd zwraca w takich przypadkach pieniądze niezwłocznie. Umowa z bankiem przewiduje, że zainteresowani mogą odbierać pieniądze nie tylko w kasie urzędu, ale również w tym z siedmiu bankowych oddziałów, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania zainteresowanej osoby. Podatnik składający dyspozycję wypłaty gotówki w kasie jest powiadamiany pisemnie o wypłacie.

Więcej www.iszgora.mf.gov.pl

■  PROPOZYCJA ZMIAN W OPŁACIE SKARBOWEJ. Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego przedstawił swoje propozycje zmian dotyczących opłaty skarbowej. Zaproponował m.in., aby w ustawie o opłacie skarbowej zapisać, że organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej był również starosta.

Więcej www.zpp.pl

■  PRACA DLA AUDYTORA. Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Wydziale ds. Koordynacji Audytów Zleconych Departamentu Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego. Dokumenty w tej sprawie można składać lub przesyłać do 22 sierpnia na adres Ministerstwa Finansów: Biuro Dyrektora Generalnego, ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa z dopiskiem Oferta pracy - 2007/15/03/KF.

Więcej www.mf.gov.pl

■  MINISTERIALNE WYJAŚNIENIA DLA IZB OBRACHUNKOWYCH. Ministerstwo Finansów w stanowisku przesłanym do regionalnych izb obrachunkowych wyjaśniło, że w sprawozdaniach: RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego oraz RB-N o stanie należności odsetek za zwłokę od należności podatkowych odsetki za zwłokę nie mogą być traktowane na równi z zaległością podatkową. W konsekwencji należy inaczej ujmować odsetki i zaległości w tych sprawozdaniach.

Więcej www.warszawa.rio.gov.pl