Obrót prawami majątkowymi, które nie zostały zaliczone do środków trwałych, nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.
ORZECZENIE
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą oraz wytwarza znaki towarowe, które następnie sprzedaje lub udziela na ich używanie licencji. Powstały spór z organami podatkowymi, dotyczył tego, do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć przychody z tytułu udzielenia licencji na używanie znaków towarowych oraz z tytułu sprzedaży praw ochronnych do tych znaków. Prawa licencyjne nie zostały jednak zaewidencjonowane do środków trwałych.
Zdaniem podatnika przychód z udzielenia licencji na używanie wytworzonych znaków towarowych i praw do nich stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Skarżący podkreślał, że nie ma znaczenia, że przychód ten mieści się także w definicji innego źródła przychodu.
NSA uznał, że przychody z działalności gospodarczej nie mogą zostać zaliczone do innego źródła przychodu, a tak jest w tej sprawie. Artykuł 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT stanowi, że źródłem przychodu są prawa majątkowe i zbycie tych praw. Z kolei art. 18 tej ustawy określa, że za przychód z praw majątkowych uważa się m.in. przychody z praw do znaków towarowych i z odpłatnego zbycia tych praw. Dalej, jak podkreślił NSA, w art. 14 ust. 2 ustawy jest mowa o przychodach, które można uznać za przychody z działalności ponad działalność gospodarczą. Biorąc pod uwagę te przepisy sąd uznał, że przychód z obrotu prawami majątkowymi, które nie zostały zaewidencjonowane jako wartości niematerialne i prawne w ewidencji środków trwałych, nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.
Sygn. akt II FSK 1436-37/07, II FSK 1444/07, II FSK 677-679/08, II FSK 735/07