Organy podatkowe są w trakcie weryfikacji wniosków abolicyjnych złożonych do 6 lutego. Urzędy najczęściej wzywają podatników w celu usunięcia błędów lub uzupełnienia dokumentów. Nie wszystkie decyzje fiskusa kończą się przyznaniem abolicji podatnikom.
SONDA
Urzędy skarbowe są w trakcie weryfikacji wniosków o przyznanie abolicji, które podatnicy składali do 6 lutego 2009 r. Na wydanie decyzji w tym zakresie urzędnicy mają sześć miesięcy od momentu złożenia wniosku. Ostatnie decyzje w tym zakresie zapadną do 6 sierpnia, jeśli wniosek do urzędu był złożony 6 lutego. Podania podatników są weryfikowane na bieżąco i decyzje są wydawane w ustawowych terminach. Podatnicy muszą stawiać się do urzędu w celu usunięcia błędów, które często pojawiają się we wnioskach. Takie informacje uzyskała GP po przeprowadzeniu sondy w izbach skarbowych w całej Polsce.

Wnioski podatników

W woj. lubelskim na podstawie ustawy z 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza granicami Polski wpłynęło 5116 wniosków abolicyjnych. Z danych Marty Szpakowskiej z Izby Skarbowej w Lublinie wynika, że do 31 marca wydano 1507 pozytywnych decyzji, 29 decyzji odmownych oraz w 160 przypadkach wnioski zostały załatwione w inny sposób.
W woj. śląskim wydano łącznie 3706 decyzji, w tym 129 decyzji odmownych oraz 454 wniosków załatwiono w inny sposób.
– Do 13 urzędów skarbowych woj. lubuskiego wpłynęło takich wniosków 2300. Dotychczas urzędy rozpatrzyły 787 z nich, wydając 702 decyzje pozytywne. Pozostałych 85 wniosków zostało załatwionych w inny sposób – stwierdza Andrzej Pieczko z Izby Skarbowej w Zielonej Górze.
W woj. łódzkim złożono 5943 wnioski abolicyjne, dotychczas wydano 1426 decyzji w tym zakresie. W woj. zachodniopomorskim łącznie złożono 4485 wniosków abolicyjnych (za lata 2002–2007). W Małopolsce w 2008 roku złożono 2926 wniosków abolicyjnych, w 2009 roku było ich 7558. Na Dolnym Śląsku w 2008 roku złożono 1577 wniosków, a w 2009 roku 5776. W woj. pomorskim w 2009 roku wpłynęło 5485 wniosków abolicyjnych.
W woj. podlaskim złożono 2473 wnioski abolicyjne. Do urzędów skarbowych woj. podkarpackiego wpłynęło łącznie 5514 wniosków. W woj. kujawsko-pomorskim złożono w sumie 6436 wniosków o abolicję podatkową. W woj. opolskim było ich 5528.
– Najwięcej wniosków dotyczyło dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii, Danii i Holandii – podaje Małgorzata Brzoza z Izby Skarbowej w Szczecinie.
Andrzej Pieczko dodaje, że największy odsetek złożonych wniosków dotyczy dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii, ale podatnicy uzyskiwali przychody również na tak egzotycznych rynkach pracy, jak np. Egipt, Islandia czy Kazachstan.

Bieżąca weryfikacja

Jeśli chodzi o weryfikację wniosków abolicyjnych, we wszystkich izbach skarbowych uzyskaliśmy informacje, że dokumenty podatników są sprawdzane na bieżąco.
– Podatnicy byli informowani o ewentualnych błędach już w momencie składania wniosków. Jeżeli jednak nieprawidłowości zostały stwierdzone później – wzywano podatników do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów – wyjaśnia Agnieszka Dziura z Izby Skarbowej w Rzeszowie.
Radosław Hancewicz z Izby Skarbowej w Białymstoku mówi, że w woj. podlaskim zakończono już 40 proc. spraw dotyczących abolicji. Ponadto w wielu kolejnych sprawach przeprowadzono już weryfikację wniosków i pozostało już tylko wydanie decyzji, co powinno nastąpić niebawem.
– Trzeba pamiętać, że abolicją zajmują się ci sami pracownicy, którzy są zaangażowani w trwającą jednocześnie kampanię PIT 2008. W praktyce do 30 kwietnia kampania PIT stanowi priorytet – podkreśla Andrzej Pieczko.
Dodaje, że na przykład II Urząd Skarbowy w Zielonej Górze informuje, że z uwagi na prowadzoną akcję przyjmowania zeznań rocznych weryfikacja wniosków abolicyjnych przebiega w ostatnich tygodniach znacznie wolniej, choć wszystko odbywa się w ustawowych terminach.Częste błędy

Ze względu na błędy podatnicy wzywani są do uzupełnienia wniosków lub złożenia wyjaśnień. Maciej Cichański z Izby Skarbowej w Bydgoszczy podkreśla, że mimo iż wypełnienie wniosku abolicyjnego nie było trudne, w dokumentach składanych przez podatników zdarzały się liczne błędy.
– W każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku abolicyjnym takie osoby są wzywane do uzupełnienia lub poprawy wniosku – tłumaczy Agnieszka Jóźwin-Dalecka z Izby Skarbowej w Opolu.
Zdaniem Macieja Cichańskiego w związku z pojawiającymi się błędami pracownicy urzędów skarbowych kontaktują się z podatnikami, prosząc o ich poprawienie, uzupełnienie lub doprecyzowanie.
Monika Sala-Szczypińska z Izby Skarbowej w Krakowie zwraca uwagę, że w zależności od popełnionego błędu podatnicy są wzywani zarówno do uzupełnienia dokumentów wymaganych do złożenia wraz z wnioskiem, jak i złożenia wyjaśnień. Wezwania zdarzają się w 30–40 proc. składanych wniosków, ale są też urzędy, gdzie około 75 proc. wniosków kwalifikuje się do wezwania z powodu błędów.
Agnieszka Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi wylicza, że podatnicy są wzywani do urzędów w celu udokumentowania wysokości uzyskanych za granicą przychodów, wysokości zapłaconego za granicą podatku oraz terminów wypłat, złożenia dodatkowych wyjaśnień w zakresie liczby dni pobytu za granicą, ustalenia faktycznego miejsca zamieszkania w okresie objętym wnioskiem, uzupełnienia niewypełnionych, obowiązkowych pozycji, podpisu, przedłożenia pełnomocnictwa.
– Najczęstszymi błędami występującymi we wnioskach abolicyjnych są np. przyjmowanie do rozliczenia przychodów netto zamiast brutto; brak wskazania kraju, w którym uzyskiwano dochody; błędne adresy zamieszkania; brak podpisów; nieprawidłowo zastosowany kurs waluty – podaje Krystyna Arciszewska z Izby Skarbowej w Olsztynie.
TERMINY DLA WNIOSKÓW ABOLICYJNYCH
Do 6 października 2008 r. – składali wnioski o abolicję podatnicy, którzy zarabiali za granicą w 2002 roku
Do 6 lutego 2009 r. – składali wnioski o abolicję podatnicy, którzy zarabiali za granicą w latach 2003–2007