Dostawa maszyn rolniczych w ramach komisu nie może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą - komis maszyn rolniczych - jest podatnikiem podatku od towarów i usług i rozlicza ten podatek na podstawie szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych - opodatkowania marży. Od początku prowadzenia działalności (tj. od lutego 2005 r.), zgodnie z kolejnymi rozporządzeniami dotyczącymi kas rejestrujących, nie zostały przez niego przekroczone limity sprzedaży oraz odbiorców, a obowiązek dokumentowania fakturą każdej sprzedaży był dotrzymany, co potwierdzają prowadzone przez podatnika rejestry sprzedaży. W roku 2007 przez komis zostało sprzedanych sześć ciągników rolniczych i jeden rozrzutnik obornika. Tym samym wystawionych zostało siedem faktur VAT marża. Komitentami i odbiorcami maszyn są osoby fizyczne. Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas?
ODPOWIEDŹ IZBY
Zarówno w przypadku zastosowania ogólnych zasad opodatkowania, jak również w przypadku opodatkowania marży ewidencjonowaniu za pomocą kasy rejestrującej podlega cały obrót. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo też marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących w pewnych sytuacjach podatnik może korzystać ze zwolnienia z obowiązku instalacji kas rejestrujących. W poz. 35 załącznika do tego rozporządzenia - będącego wykazem czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania - wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
• każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są m.in. dane identyfikujące odbiorcę,
• liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w pkt 1, w 2007 roku nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.
Przy czym uregulowania wynikające z poz. 35 załącznika zgodnie z objaśnieniami:
• nie dotyczą podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed 1 lipca 2008 r.
• dotyczą również podatników rozpoczynających w 2008 roku wykonywanie sprzedaży, jeżeli do końca roku 2008 podatnik spełni warunki, o których mowa w poz. 35 załącznika, z tym że w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności w drugiej połowie 2008 r., jeżeli liczba operacji świadczenia tych usług do końca roku nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług - 10.
W konsekwencji gdy podatnik prowadzi sprzedaż towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie ma zastosowania par. 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących w związku z poz. 35 załącznika do rozporządzenia, ponieważ przytoczony przepis zwalnia podatników świadczących wyłącznie usługi, przy spełnieniu określonych warunków, a nie dokonujących dostawy towarów.
Zatem przedmiotowe czynności dostawy maszyn rolniczych w ramach komisu nie mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, o którym mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 lipca 2008 r. (nr IPPP2-443-724/08-4/AZ).