Fakturę VAT wprowadzoną do obrotu prawnego pod wpływem błędu należy skorygować, a nie anulować.
ORZECZENIE
Podmiot, który wystawił fakturę VAT pod wpływem błędu i wysłał ją do kontrahenta, musi wystawić fakturę korygującą, bowiem faktura taka została wprowadzona do obrotu prawnego. Nie można jej zatem anulować, ponieważ przepisy przewidują możliwość skorygowania faktury VAT, a nie jej anulowania. Zdaniem WSA, w sytuacji gdy spółka wystawiła fakturę w lutym 2006 roku, a potem okazało się, że zdarzenie określone na fakturze było już dokumentowane wcześniejszą fakturą, to podatnik VAT mógł skorygować fakturę do zera. Wcześniej skarżąca zapłaciła VAT należny wynikający z prawidłowo wystawionej faktury.
Sąd przyznał rację skarżącej, a odrzucił argumenty organów podatkowych, które twierdziły, że w przypadku braku sprzedaży należało anulować fakturę. Co więcej dyrektor izby skarbowej uznał, że skoro kontrahent nie odliczył VAT z błędnie wystawionej faktury, to tym samym nie weszła ona do obrotu prawnego. Pełnomocnik dyrektora izby skarbowej podnosił na rozprawie, że anulowanie byłoby korzystne dla skarżącej, bowiem organ podatkowy nie miałby podstaw do ustalenia dodatkowego zobowiązania w VAT. Sąd z taką klasyfikacją się nie zgodził i stwierdził, że nie można było anulować faktury, bo została ona wprowadzona do obrotu prawnego, czyli opuściła siedzibę skarżącej. W sytuacji gdyby nie została wysłana, a zatem nie opuściła siedziby jej wystawcy, można by ją anulować.
Sąd powołał się na par. 20 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad wystawiania faktur (Dz.U. nr 97, poz. 971). Identyczne rozwiązanie przewiduje obecny par. 14 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów (Dz.U. z 2008 r. nr 212, poz. 1337). Przepis stanowi, że fakturę korygującą wystawia się również m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.
Sygn. akt III SA/Wa 3463/08 (nieprawomocny)