Zgodnie z projektem ustawy zmieniającej ustawę o kontroli skarbowej opracowanym przez Ministerstwo Finansów pracę w wywiadzie skarbowym będzie mogła podjąć osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystająca w pełni z praw publicznych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Wprowadzenie takich regulacji ma na celu uporządkowanie trybu naboru pracowników wywiadu skarbowego. Obecnie nabór ten odbywa się na podstawie przepisów, regulujących nabór kandydatów do komórek realizacyjnych kontroli skarbowej.

Co ważne, tylko dobrze poinformowane osoby będą mogły dostać pracę w wywiadzie skarbowym, bo informacje o naborze będą tajne. Projekt przewiduje, że informacje o wolnych stanowiskach pracy w wywiadzie skarbowym, w tym stanowiskach kierowniczych, kandydatach zgłaszających się do naboru na te stanowiska oraz o zatrudnieniu w wyniku naboru na tych stanowiskach, nie będą podlegały upowszechnianiu ani udostępnianiu.

Przed podjęciem pracy przyszły pracownik wywiadu skarbowego będzie musiał przejść m.in. przez rozmowę kwalifikacyjną oraz testy zdolności fizycznej i psychicznej. To nie koniec testów. Gdy kandydat na pracownika wywiadu skarbowego już pracę otrzyma, będzie musiał liczyć się z tym, że będzie mógł być skierowany z urzędu lub na własną prośbę na badania lekarskie lub psychologiczne, w celu określenia stanu zdrowia oraz ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pracy w wywiadzie skarbowym.

Będzie też możliwość przebadania pracownika pod kątem psychofizjologicznym. O skierowaniu na takie badanie będzie decydował Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, który swojej decyzji nie będzie musiał uzasadniać.

Wszystkie te badania pozwolą stwierdzić, czy dana osoba nadal może pracować w wywiadzie skarbowym. Trwała utrata zdolności do pracy w wywiadzie skarbowym orzeczona przez właściwą komisję lekarską stanowić będzie podstawę do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, o ile nie będzie możliwe przeniesienie pracownika na stanowisko niewymagające takich predyspozycji w jednostce organizacyjnej kontroli skarbowej, w której będzie zatrudniony.

Ważne!

Pracownikom wywiadu skarbowego będzie przysługiwać prawo do stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz posiadania i użycia broni palnej