Organy podatkowe nie mogą naliczać odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy po zakończeniu roku podatkowego.
Naczelny Sąd Administracyjny uznał wczoraj, że odsetki od niezapłaconych zaliczek na podatek dochodowy przedawniały się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek ich zapłaty. Sąd w podjętej uchwale nie zgodził się, że termin przedawnienia należało liczyć od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku za dany rok podatkowy. Uchwała dotyczy stanu obowiązującego w 2004 roku.
Jak wyjaśnił sędzia NSA Antoni Hanusz, system zaliczkowy polega na tym, że wpłat dokonuje się systematycznie, cyklicznie. Zaliczkowy system powoduje, że zaliczki stają się odrębnym zobowiązaniem podatkowym. W ocenie NSA zaliczki są odrębnym zobowiązaniem podatkowym i nie można ich utożsamiać ze zobowiązaniem związanym z samym podatkiem. Sąd podkreślił, że niezapłacona zaliczka może się stać zaległością podatkową, od której mogą zostać naliczone odsetki. Jednak odsetki te będą powiązane z niezapłaconymi zaliczkami, a nie podatkiem. Sąd przypomniał, że odsetki mają charakter uboczny w stosunku do należności głównej. W spornym przypadku należnością główną są zaliczki, a zatem związane z nimi odsetki należy traktować tak samo. Zdaniem NSA nie ma podstaw, aby uznać, że odsetki od zaliczek przedawniają się po pięciu latach, licząc od końca roku, w którym podatnik składa zeznanie.