Tak

Prawo do nadpłaty należy do majątkowych uprawnień podatkowych, które przejmują spadkobiercy. Dotyczy ono nie tylko należności spadkodawcy jako podatnika, ale również jako płatnika lub inkasenta. Trzeba jednak pamiętać, że Ordynacja podatkowa uzależnia otrzymanie nadpłaty od spełnienia przez spadkobierców określonych wymogów. Przypadające na rzecz spadkodawcy nadpłaty, zwroty podatków oraz ich oprocentowanie zwracane są spadkobiercom w proporcji określonej przez nich w zgodnym oświadczeniu woli, pod warunkiem złożenia w organie podatkowym prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zgodnego oświadczenia woli wszystkich spadkobierców o podziale tych należności. Jeżeli oświadczenie nie zostanie złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku uprawnia organ podatkowy do złożenia świadczenia do depozytu i naliczania kosztów jego przechowania.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 105 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).