INTERPRETACJA

Izba Skarbowa w Warszawie rozstrzygnęła kwestię możliwości złożenia korekty do rozliczenia podatkowego za 2006 rok i odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku na kroplówkę.

W rozpatrywanej sprawie podatniczka - osoba niepełnosprawna z orzeczeniem o niepełnosprawności od 30 sierpnia 2006 r. - złożyła zeznanie za 2006 rok, ale nie uwzględniła w nim odliczeń na cele rehabilitacji, chociaż posiadała faktury dokumentujące wydatki. Wydatki nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Podatniczka posiadała zaświadczenie lekarza specjalisty, że okresowo musiała przyjąć 30 kroplówek.

Dyrektor warszawskiej izby skarbowej wyjaśnił, że zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu m.in. wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Za wydatki rehabilitacyjne uważa się m.in. wydatki poniesione na leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

W omawianym przypadku w ramach ulgi rehabilitacyjnej podatniczka może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na zakup kroplówek. Jednak z prawa do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na zakup kroplówek podatniczka mogła korzystać od 30 sierpnia 2006 r. (od momentu otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności).

Podatniczka może więc dokonać korekty rozliczenia podatkowego za 2006 rok, odliczając wydatki poniesione na zakup kroplówek od momentu uznania ją za osobę niepełnosprawną.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 lipca 2008 r. (nr IPPB1/415-367/08-6/AŻ).