Od początku lipca zakłady ubezpieczeń mają możliwość otrzymywania dotacji celowych przeznaczonych na pokrycie części odszkodowań należnych producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych suszą. W związku z tym Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń. Ma on umożliwić ubezpieczycielom ujmowanie tych dotacji oraz ich szacunków m.in. w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych.

Obecne rozporządzenie dopuszcza tworzenie szacunków wysokości przewidywanych, przyszłych zwrotów kosztów zakładu jedynie na skutek przejęcia roszczeń wobec osób trzecich (regresy) oraz praw własności do ubezpieczonego majątku (odzyski). Zmiana rozporządzenia umożliwi zakładom ubezpieczeń uwzględnianie w rezerwie na niewypłacone odszkodowania i świadczenia również dotacji. Ponadto przy ustalaniu kosztu odszkodowań i świadczeń uwzględnia się koszty likwidacji szkód. Nie uwzględnia się natomiast regresów i odzysków, kosztów windykacji z nimi związanych oraz dotacji i kosztów poniesionych w celu ich uzyskania.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia i mieć zastosowanie do sprawozdań sporządzanych od 1 lipca 2008 r.