Już wkrótce podatnicy będą mogli składać pierwsze wnioski o zastosowanie abolicji podatkowej - prezydent podpisał wczoraj potrzebną do tego ustawę.
Zgodnie z ustawą abolicyjną na wniosek podatnika, który pracował za granicą i nie zapłacił w Polsce podatku, fiskus umorzy ciążącą na nim zaległość wraz z odsetkami. Osoby, które uczciwie rozliczyły w kraju podatek dochodowy, będą natomiast mogły ubiegać się o jego zwrot. Ustawa ma zastosowanie do podatników, którzy co najmniej w jednym roku podatkowym z lat 2002-2007 podlegali w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i jednocześnie uzyskiwali w tym roku przychody z pracy, do których miała zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego. Abolicja nie obejmuje swoim zakresem m.in. przychodów z emerytur i rent, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, kapitałów pieniężnych i praw majątkowych czy odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części. Do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2008 r. będzie miała zastosowanie ulga w podatku dochodowym.
Ustawa przewiduje, że wniosek o umorzenie zaległości lub zwrot dotyczący 2002 roku trzeba będzie złożyć w ciągu dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, w pozostałych przypadkach - w ciągu sześciu miesięcy od dnia, gdy zaczęła obowiązywać. W ustawie zawarte zostały również regulacje, które uniemożliwią pociągnięcie do odpowiedzialności karnej skarbowej podatników, którzy nie rozliczyli w Polsce dochodów z pracy uzyskanych za granicą.
Ustawa abolicyjna wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.