INTERPRETACJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odpowiedział na pytanie, czy zwrot pracownikowi kosztów poniesionych na zakup artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania przez pracownika posiłków profilaktycznych jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozpatrywanej sprawie pracownicy spółki sami nabywają artykuły spożywcze, z których przygotowują posiłki, a następnie rozliczają się z ich zakupu ze spółką, przedstawiając faktury dokumentujące zakup tych artykułów. Spółka zwraca pracownikowi kwotę odpowiadającą wydatkom faktycznie poniesionym przez niego na nabycie artykułów spożywczych.

Zdaniem warszawskiej izby skarbowej z art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wynika, że wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, jeśli pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych.

Kodeks pracy przewiduje, że pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

Nieodpłatnie posiłki wydawane ze względów profilaktycznych pracodawca wydaje w formie jednego dania gorącego. Jednak, jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy: korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych; przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

Jak widać, przepisy nie przewidują zwrotu pracownikom kwot odpowiadających wydatkom faktycznie ponoszonym na nabycie artykułów spożywczych, z których przygotowują posiłki profilaktyczne. Zatem pracodawca zobowiązany jest doliczyć wartość wpłacanych pracownikom kwot za artykuły spożywcze do pozostałych przychodów pracownika, naliczyć oraz pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 lipca 2008 r. (nr IPPB1/415-481/08-5/AŻ).