STAN FAKTYCZNY

Organy podatkowe ustaliły, że małżonkowie uzyskali przychód ze sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym została nabyta. Następnie złożyli oświadczenie, że uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przychód wydatkują w okresie dwóch lat na cele mieszkaniowe. Organy podatkowe nie uznały całości wydatkowanej przez skarżących kwoty. W ich ocenie w części podatnikom nie przysługiwała ulga podatkowa. Między innymi organy podatkowe nie uznały za zwolnioną od podatku kwotę wydatkowaną przez skarżących na zakup i zamontowanie kompletu mebli kuchennych oraz kompletu mebli łazienkowych. Nie były to ich zdaniem wydatki na remont lub modernizację mieszkania, lecz na jego wyposażenie.

UZASADNIENIE

Rację organom podatkowym przyznały sądy administracyjne. Oddalając skargę kasacyjną podatników naczelny sąd administracyjny uznał, że nie ma ona uzasadnionych podstaw. W odniesieniu do kwestii zakupu mebli łazienkowych i kuchennych naczelny sąd administracyjny zauważył, że co prawda nie sposób przyjąć, że wydatki na remont i modernizację, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie odpowiadają treści tego samego pojęcia użytego w jej art. 27a ust. 1 pkt 1g. Powyższa uwaga nie podważa jednak ustalenia, że meble, nawet stanowiące zabudowę stałą, są elementem wyposażenia mieszkania. Ze zwolnienia korzystają przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży: na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, a także na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie oraz na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego. Ze zwolnienia korzystają również wydatki na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

W ustawie (art. 21 ust. 1 pkt 32) mowa jest o modernizacji przez co należy rozumieć unowocześnienie lokalu, a nie jego wyposażenia w meble czy inne przedmioty.

Wyrok NSA z 27 kwietnia 2006 r.

SYGN. AKT II FSK 639/05, niepublikowany

ALEKSANDRA TARKA